Запрошуємо взяти участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» (м. Переяслав-Хмельницький, 25-26 квітня 2019 р.)

Наукові напрями роботи конференції:

Секція 1. Нова економіка, нова індустріалізація, «розумне» зростання.

Секція 2. Політична економія як методологічна основа розвитку національних економік.

Секція 3. Економіка знань, інноваційна економіка.

Секція 4. Бюджетування соціальної сфери.

Секція 5. Розвиток ринкової економіки на постсоціалістичному просторі.

Секція 6. Глобалізація національних економік.

Секція 7. Фінанси, грошовий обіг, кредит.

Секція 8. Соціально-економічний розвиток регіонів.

Секція 9. Професійна освіта для сталого розвитку суспільства.

 

Відповідальний секретар: Малишко Віталіна Валеріївна, к. екон.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Тел.: +3804567 5-66-71; факс: +3804567 5-63-94. E-mail: ekon.dek@ukr.net.

 

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірниках наукових праць:

«Економічний вісник університету», який включено до міжнародних інформаційних, наукометричних баз  DOAJ (Directory of Open Accessed Journals), РІНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Index Copernicus International, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Google Scholar, CiteFactor, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), CyberLeninka, Міжнародної бази даних періодичних видань у м. Париж (ISSN 2306-546X),  переліку наукових фахових видань України для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук, індексується і реферується в Україніці, журналі «Джерело», Науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.ru; сайт збірника: https://economic-bulletin.com.

«Професійна освіта: методологія, теорія та технології», який включено до міжнародних інформаційних, наукометричних баз Index Copernicus International, CiteFactor, Міжнародної бази даних періодичних видань у м. Париж (ISSN 2415-3729), переліку наукових фахових видань України для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі педагогічних наук; сайт збірника: https://education-journal.org/

«Соціум. Документ. Комунікація», який включено до міжнародної інформаційної, наукометричної бази Research Bible, Міжнародної бази даних періодичних видань у м. Париж (ISSN 2518-7600), переліку наукових фахових видань України для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі історичних наук; сайт збірника: https://sdc-journal.com.