Кафедра документознавства – одна з наймолодших в університеті. Наказом по університету № 63 від 21.04.2015 р. шляхом реорганізації кафедри професійної освіти створена кафедра документознавства (функціонує з 1.09.2015 р.). Завідувачем кафедри документознавства призначено д.і.н., проф. І. О. Демуз, заступником завкафедри з наукової роботи – д.філ.н., проф. М. І. Навальну, заступником завкафедри з навчальної роботи – к.і.н., доц. О. Д. Ісайкіну (з 3.09.2018 р. ці функції виконує к.філос.н., доц. Л. А. Шимченко).

Підготовку фахівців з документознавства в університеті на фінансово-гуманітарному факультеті започатковано у 2012 р. згідно чинного на той час Наказу МОН України № 705 від 16.07.2010 р.

Підготовка фахівців за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Документознавство)» галузі знань 01 «Освіта», згідно чинної на сьогоднішній день Постанови Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», здійснюється кафедрою документознавства за освітніми рівнями:

бакалавр (кваліфікація – педагог професійного навчання з документознавства, документознавець),

магістр (кваліфікація – викладач ЗВО з професійної освіти (документознавство), документознавець),

магістр наук (кваліфікація – магістр наук з професійної освіти (документознавство), документознавець).

Навчання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» надає студентам унікальну можливість отримати подвійну кваліфікацію: педагога професійного навчання з документознавства / документознавця (для бакалавра), викладача закладу вищої освіти з документознавства / документознавця (для магістра).

Згідно Класифікатора професій ДК 003:2010, оновленого у 2016 р. місцями роботи випускників можуть бути: органи державної влади та місцевого самоврядування; інформаційні центри; центри зайнятості; бібліотеки; відділи/служби діловодства, документаційного забезпечення управління, секретаріати, канцелярії; інформаційно-аналітичні відділи (органів державного управління, банківських, податкових установ, органів статистики); відділи науково-технічної інформації, патентні відділи підприємств, організацій; інформаційні, рекламні фірми та агентства; архівні установи; кадрові служби; заклади вищої освіти.

У 2017 р. кафедрою документознавства отримано ліцензію на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою спеціальності 015 «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)», набір абітурієнтів за якою розпочався у 2018 р. Випускник отримуватиме диплом бакалавра з кваліфікацією «педагог професійного навчання з видавничо-поліграфічної справи, менеджер видавничо-поліграфічної справи».

Головну мету своєї діяльності кафедра документознавства вбачає в наданні високоякісних освітніх послуг, підготовці висококваліфікованих, компетентних фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноспроможними на ринку праці та матимуть пріоритетне право працювати в різних сферах культурного й інформаційного обслуговування потреб громадян України.

Перспективними напрямами роботи кафедри є:

 • встановлення колегіальних видів роботи зі студентами з метою узгодження заходів, спрямованих на забезпечення якості освіти;
 • виявлення й застосування особистісних навичок викладачів і студентів з метою впровадження в освітньо-науковий процес інноваційних складових професійної підготовки;
 • вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи професорсько-викладацького складу кафедри, сприяння молодим викладачам у набутті професійних навичок;
 • застосування засобів сучасних інформаційних технологій у навчальному та дослідницькому процесах;
 • здійснення науково-дослідної роботи у межах наукових кафедральних тем, залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • встановлення партнерських освітніх і дослідницьких взаємин з вітчизняними та міжнародними центрами у галузі документознавства;
 • участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, підготовка проектів до міжнародних конкурсів на отримання грантів, наукове стажування за кордоном, запрошення провідних науковців до університету;
 • участь у міжнародних конференціях, проведення міжгалузевих, міжкафедральних наукових семінарів;
 • поглиблення процесів інтернаціоналізації вищої освіти;
 • розвиток міжнародної академічної мобільності викладачів і студентів.

КЕРІВНИЦТВО

Демуз І.О.

Демуз Інна Олександрівна

доктор історичних наук, доцент

Завідувач кафедри документознавства 

ЗАСТУПНИКИ

Шимченко Л.А.

Шимченко Людмила Анатоліївна

кандидат філософських наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з навчальної роботи

Навальна М.І.

Навальна Марина Іванівна

доктор філологічних наук, професор

Заступник завідувача кафедри
з наукової роботи

СКЛАД

Довжук І.В.

Довжук Ігор Володимирович

доктор історичних наук, професор

Ігнатенко М.М.

Ігнатенко
Марина Миколаївна

доктор історичних наук, професор

(за сумісництвом)

Орлик В.М.

Орлик Василь Михайлович

доктор історичних наук, професор

(за сумісництвом)

Січкаренко Г.Г.

Січкаренко
Галина Геннадіївна

доктор історичних наук, доцент

Зленко А.М.

Зленко Алла Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Ісайкіна О.Д.

Ісайкіна Олена Дмитрівна

кандидат історичних наук, доцент

Мірошниченко Д.А.

Мірошніченко
Денис Анатолійович

кандидат історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Красножон Н.Г.

Красножон
Неоніла Григорівна

кандидат історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Іващенко А.В.

Іващенко
Андрій Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент

Дрок П.В.

Дрок Павло Валерійович

кандидат історичних наук,
старший викладач

Калужинська Ю.В.

Калужинська
Юлія Володимирівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Овсієнко А.С.

Овсієнко Алла Сергіївна

викладач

(за сумісництвом)

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Зленко Н.Б.

Зленко Ніна Борисівна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 312.

 kaf.dz@ukr.net

Facebook