У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» міжнародна діяльність ведеться в рамках співпраці з такими міжнародними партнерами:

 1. Інститут розвитку освітніх технологій;
 2. ТОВ «Колізей»;
 3. Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого;
 4. Глівіцка Вища Школа Бізнесу;
 5. Університетський коледж туризму та екології, м. Суха-Бескідзька;
 6. Міжнародна Вища Школа Практичної Психології;
 7. Міжнародний освітянський проект у галузі дошкільної педагогіки;
 8. ДНУ «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки РБ», м. Мінськ;
 9. Білоруська державна академія зв’язку;
 10. Мінський інститут управління, м. Мінськ;
 11. Науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту Республіки Білорусь;
 12. Міжнародна академія дитячо-юнацького туризму;
 13. The Instituto Superior De Contabilidade E Administracao Do Porto.
 14. Даугавпілський університет, м.Даугавпілс;
 15. Вища школа фінансів і управління в Білостоці, м.Білосток;
 16. Білоруський державний університет, м.Мінськ;
 17. Вітебський державний технологічний університет, м.Вітебськ;
 18. Університет імені Миколи Коперника, м.Торунь;
 19. Сухумський державний університет, м.Тбілісі;
 20. Економічний університет у Вроцлаві, м.Вроцлав;
 21. Університет національного та світового господарства, м.Софія.

Основними міжнародними партнерами фінансово-гуманітарного факультету є:

1. Університет імені Миколи Коперника

Спільна участь викладачів фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» та факультету економіки та управління Університету імені Миколи Коперника у програмі Еразмус+ відповідно до підписаної угоди на 2014-2021 роки. Спрощення та інтенсифікація обмінів в галузі освіти і наукових досліджень, обміну студентами, міжнародних проектів. Запрошення та обмін викладачів та наукових працівників. Спільна організація  конгресів, колоквіумів, семінарів, спільні публікації. Обмін публікаціями, науковою і педагогічною документацією. Розвиток спільного навчання. Загальні освітні й дослідницькі проекти, нові педагогічні продукти, допомога у створенні дослідницьких структур. Студентські обміни. Професійні стажування. Обмін викладачами. Викладання курсів лекцій студентам Університету імені Миколи Коперника та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет». Проведення спільних компаративних досліджень в сфері проблеми зайнятості та функціонування ринку праці і мотиваційних системи. Включення в склад наукової ради журналу «Економічний вісник університету» професора Войцеха Косєдовского та доктора Єжи Бельке. Включення наукових співробітників фінансово-гуманітарного факультету в наукову раду журналу Університету імені Миколи Коперника «Економіка і право». Безкоштовна публікація статей польською та англійською мовою (для окремих монографій – російською мовою) у журналах та збірниках після отримання позитивних видавничих рецензій. Організація та проведення днів Університету імені Миколи Коперника в м.Переяслав-Хмельницький та днів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» в м.Торунь. Спільна участь в міжнародних програмах, а також розвиток співпраці між студентськими організаціями університетів.

2. Даугавпілський університет

Обмін  інформацією, досвідом роботи, в тому числі методиками вищої школи, а також досвідом підготовки і перепідготовки висококваліфікованих спеціалістів. Проведення спільних фундаментальних і прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з урахуванням прав інтелектуальної власності у відповідності до діючого законодавства. Спільне видання монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, тематичних збірників. Організація та проведення спільних конференцій, семінарів, студентських фестивалів, інноваційних виставок, тематичних симпозіумів. Розробка спільних освітніх програм, в тому числі спрямованих на підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, включаючи стажування. Участь у проектах міжнародних фондів для отримання спільних грантів.

3. Вища школа фінансів і управління в Білостоці

Розвиток взаємовигідного співробітництва в науковій, навчальній та виховній роботі. Проведення спільних навчальних проектів в сфері спільних інтересів. Організація спільних симпозіумів, семінарів, круглих столів і конференцій. Обмін співробітниками, викладачами та слухачами. Співпраця в навчанні і підвищенні кваліфікації викладачів та слухачів. Надання допомоги в підготовці та перепідготовці персоналу.

4. Білоруський державний університет

Спільні дослідні роботи і публікації в наукових журналах обох університетів. Проведення наукових стажувань для магістрів і аспірантів. Обмін викладачами, науковими співробітниками, співробітниками адміністративного складу, обмін студентами. Участь у семінарах, конференціях і наукових зустрічах, використання відео конференцій. Спеціальні короткотермінові академічні програми. Розробка віртуальних навчальних модулів. Обмін методологією, навчальними матеріалами і документами.

5. Вітебський державний технологічний університет

Обмін інформацією, досвідом роботи, в тому числі методиками вищої школи, а також досвідом підготовки і перепідготовки висококваліфікованих спеціалістів. Проведення спільних фундаментальних і прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з урахуванням прав інтелектуальної власності у відповідності до діючого законодавства. Спільне видання монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статтей, тематичних збірників. Організація та проведення спільних конференцій, семінарів, студентських фестивалів, інноваційних виставок, тематичних симпозіумів. Розробка спільних освітніх програм, в тому числі спрямованих на підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, включаючи стажування. Участь у проектах міжнародних фондів для отримання спільних грантів.

6. Білоруська державна академія зв’язку

В сфері навчальної роботи: обмін досвідом організації навчального процесу; проведення спільних олімпіад, конкурсів, чемпіонатів; обмін навчальними матеріалами, підготовка та видання навчально-методичної літератури, монографій, посібників; обмін провідними викладачами для читання лекцій; обмін досвідом по створенню навчальних лабораторій; організація підвищення кваліфікації і стажування викладачів; обмін досвідом при організації додаткової освіти для студентів; спільні програми навчання в аспірантурі та докторантурі.

В сфері наукових досліджень: проведення конкретних наукових досліджень згідно узгодженої тематики; спільна підготовка наукових доповідей, статей, монографій; проведення спільного рецензування наукових результатів та опонування підготовлених дисертаційних робіт; розгляд можливостей прийому до захисту дисертаційних робіт, підготовлених партнерами; спільна участь і проведення міжнародних наукових семінарів, симпозіумів, конференцій; організація наукових стажувань та підвищення кваліфікації спеціалістів; створення спільних наукових підрозділів (лабораторій, центрів, підприємств та ін.).

В сфері культури: розвиток співпраці молодіжних організацій; організація туристичної та екскурсійної діяльності студентів та співробітників; проведення спільних творчих конкурсів, спартакіад та ін.

7. Університетський коледж туризму та екології

Науково-дослідні проекти. Короткотермінові та довготермінові візити науковців та штатних викладачів та консультантів. Програми студентського обміну. Розробка навчальних програм. Обмін професорсько-викладацьким складом, фахівцями в галузі освітньої роботи. Організація семінарів, робочих груп, спеціалізованих курсів і лекцій. Проведення спільних наукових конференцій. Підготовка пропозицій щодо внутрішнього фінансування проектів по співпраці. Програми з культурного обміну. Спільна програма щодо консультування (обмін інформацією щодо розвитку та можливостей ринку). Спільні публікації. Обмін матеріалами, статтями та іншими публікаціями. Інші активні форми взаємної співпраці.

8. Мінський інститут управління

Обмін науковцями, аспірантами та докторантами. Взаємодопомога в підвищенні педагогічної і наукової кваліфікації вчених. Розширення інформаційного обміну щодо методичних розробок, навчальних програм, звітів науково-дослідних робіт, публікацій та матеріалів з проблематики, що викликає спільну зацікавленість. Обмін досвідом в розвитку передових методів підготовки спеціалістів и дослідників вищого рівня інновацій, включаючи організацію спільних навчальних лабораторій. Проведення спільних науково-дослідних робіт з найважливіших теоретичних і практичних питань становлення та розвитку науки. Організація двосторонніх спільних симпозіумів, семінарів та конференцій. Вивчення можливостей проведення спільно фінансованих науково-дослідних і освітніх програм та проектів.

9. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь

Обмін інформацією про тематику та результати досліджень, а також плани навчально-дослідних робіт. Обмін даними щодо майбутніх наукових (науково-практичних) конференцій, семінарів та іншою інформацією, відповідно до визначеної сторонами тематики досліджень. Обмін науково-методичними розробками і публікаціями співробітників: монографіями, препринтами, збірниками праць, брошурами, статтями та ін. (по мірі виходу друкованої продукції). Залучення провідних вчених в якості наукових керівників здобувачів наукових ступенів. Опонування, рецензування публікацій та дисертаційних досліджень. Проведення спільних семінарів і конференцій та видання їх матеріалів. Стажування викладачів. Включення науковців фінансово-гуманітарного факультету до складу редакційної ради науково журналу «Економічний бюлетень НДЄІ Міністерства економіки Республіки Білорусь».

10. Сухумський державний університет

Сприяння науково-дослідній співпраці, обміну співробітниками і студентами та іншим формам науково-освітнього співробітництва. Співробітництво передбачає спільні дослідні роботи і публікації в наукових журналах обох університетів; проведення наукових стажувань для магістрантів і докторантів; обмін викладачами, науковими співробітниками, співробітниками адміністративного складу, обмін студентами; участь у семінарах, конференціях та наукових зустрічах, використання відео конференцій; спеціальні короткотермінові академічні програми; розробка віртуальних навчальних модулів; обмін методологією, навчальними матеріалами та документами.

11. Економічний університет у Вроцлаві

Університети беруть на себе відповідальність у розробці спільної стратегії співробітництва та розвитку академічної мобільності між університетами. Університети досліджують можливості розвитку співробітництва в наступних сферах: обмін студентами, викладачами та дослідниками; обмін науковою та навчальною інформацією, документацією та публікаціями; спільні науково-дослідні проекти; спільні навчальні програми; спільна організація семінарів, наукових зустрічей та курсів на тему, що представляє спільний інтерес; впровадження інноваційних методів навчання. Університети докладають зусиль для залучення фінансової підтримки зі сторони національних або міжнародних компаній та установ, а також інших організацій, як державних, так і приватних.

Між університетами підписано додаткову угоду про академічний обмін спрямовану на розвиток співробітництва у сфері науки й освіти, а також на укріплення взаєморозуміння шляхом академічного обміну. В академічному обміні між університетами можуть брати участь студенти бакалаврських і магістерських програма, аспіранти та науково-педагогічні працівники.

12. Університет національного та світового господарства

Університети сприяють двосторонньому академічному та освітньому співробітництву з метою підвищення якості та ефективності викладацької та дослідницької діяльності.

Основними напрямами співпраці є: обмін академічним та неакадемічним персоналом, студентами бакалаврами та магістрами; участь у спільних дослідницьких проектах; обмін академічною інформацією, навчальними планами та матеріалами; організація спільних конференцій; просування інших узгоджених академічних заходів.